5 tháng 6, 2015

Thơ dịch

                   
                                           Thấm thoát mà nay đã sáu mươi
                                            Bóng câu qua cửa, đến hưu rồi
                                            Hai con đã lớn đường đang mở
                                            Một cháu còn thơ mắt phải coi
                                            Chén rượu thân bằng không muốn dứt
                                            Vần thơ tri kỷ mãi chưa thôi
                                            Bao năm cống hiến nay về hẳn
                                            Nhiệm vụ xong rồi, ta thảnh thơi.

                                                                                  LÊ NGỌC THẠC 
 BẢN DịCH:

                                              

                                          Fleeting which now sixty years old
                                          Youth was through the door and to retire
                                          The two have grown children, their future full of promise.
                                          A newborn nephew, eyes must oversee
                                          Cup of wine, good friends ever would like end
                                          Poetry, confidantes not forever stop
                                          Many years of dedication now did not
                                          The task was finished, we disengaged.

                                                                                         DẠ THU
                                                                                    (Phỏng dich)